Covid 19 và khó khăn của người nông dân trồng bí ở Hòa Hội - Phú Yên
Thị Trường Thông Tin Kinh Tế

Covid 19 và khó khăn của người nông dân trồng bí ở Hòa Hội – Phú Yên

Có thể nói, Covid 19 đang có ảnh hưởng nặng nề đến nông sản Việt Nam. Những nông sản Việt mà trước khi Covid xảy ra có môi trường xuất bán rất tốt. Tuy nhiên, khi Covid ập đến, điều đó hoàn toàn biến mất. Những vụ mùa nông sản giờ đây trở thành nỗi […]