magbo system
Ứng dụng i-Speed đo tốc độ Internet riêng
Công Nghệ Số Ứng Dụng - Phần Mềm hay

Ứng dụng i-Speed đo tốc độ Internet riêng

Ứng dụng hoàn chỉnh là i-Speed ​​của VNNIC (sau đây gọi là i-Speed), thông qua địa chỉ https. vn hoặc https://i-speed.vn. Ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam cho biết, đến năm 2020, Trung tâm sẽ phối hợp với Bộ Viễn thông và các nhà cung cấp dịch vụ Internet Việt […]